Vị trí tuyển dụng Số lượng Nơi làm việc
Kế toán bán hàng 04 Thái Bình
Kế toán tổng hợp 04 Thái Bình
Kế toán bán hàng 02 Hải Phòng