NHỰA TRUYỀN THỐNG

TẤM NHỰA BẢN 10 CM

TẤM NHỰA BẢN 25 cm MỀM

TẤM NHỰA BẢN 25 cm CỨNG

TẤM NHỰA BẢN 40 cm